Počeli radovi na restauraciji Gazi Ferhad-begove džamije i munare u Tešnju, 28.04.2021. - 16. ramazana 1442.h.g.

  • rasid orlovic
  • 29.04.2021
  • Komentara: 0
  • Vijesti,

Počeli radovi na restauraciji Gazi Ferhad-begove džamije i munare u Tešnju

 U srijedu, 28.04. 2021. (16. ramazana 1442.h.g.) počeli su radovi na restauraciji Gazi Ferhad-begove (Čarši) džamije i  munare u Tešnju, u okviru koje je planirano: izgradnja munare, sanacija krova džamije, oslikavanje kupola i zamjena drvenih  elemenata na sofama džamije, a sve prema dole navedenoj projektnoj dokumentaciji.

Koko su o ovome informisali i drugi mediji pri tome navedeći nepotpune ili netačne podatke, što je kod građana izazvalo konfuziju i dovelo do brojnih upita i sugestija Medžlisu,  u cilju pravilnog informisanja donosimo osnovne informacije  hronološki. 

Gazi Ferhad-begova (Čarši) džamija u Tešnju je nulti spomeni kulture izgrađen 1558.godine, pa se restauracija džamije odvija  po projektu i pod nadzorom Federalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u BiH (u daljnjem tekstu Zavod).

 

2002-2006- I faza - istražni radovi i izrada elaborata - izvršili predstavnici Zavoda. 

 

2006. –II – faza – Vanjsko uređenje -  urađeno: povezan u jedan sistem i priključen na gradsku kanalizaciju prihvat površinskih voda sa džamije i iz harema džamije, uređen kameni zid oko harema i na njemu zamijenjen stari limeni krov kamenim, popločan pristup džamiji iz obadva pravca štokovanim kamenom hreša kao i trotuar oko džamije, te pripremljeni priključci na vodovod, kanalizaciju i elektro-mrežu.

2007.  Završena II faza- vanjsko uređenje  džamije i harema - Potpuno završeno vanjsko uređenje džamije, harema, kamenog zida oko harema, kameno popločavanje pristupnog puta, izvršen priključak na gradski vodovod i izmješteno brojilo električne energije sa džamije na ulaznu kapiju,  izrađen dio projektne dokumentacije za III fazu – Unutašnje uređenje – za elektroinstalacije i grijanje dok projekat  unutrašnje restauracije radi F Zavod za zaštitu spomenika.

 2008. III faza - Restauracija džamije:

- Završena izrada projektne dokumentacije.

- Odabran izvođač i potpisan ugovor o izvođenju radova.

- Izvedeni radovi: obijen malter sa zidova i kupola, izvršene potrebne popravke na zidovima i kupolama i  završeno malterisanje i krečenje kupola i zidova;  polupana postojeće podna ploča, postavljena izolacija i izbetonirana nova ploča; razvedene i urađene nove instalacija električne energije, podnog grijanja i klima uređaja: zamijenjen kompletan drveni mahfil i itikaf u džamiji novim hrastovim materijalom, priključena na javnu rasvjetu i postavljeno vanjsko osvjetljenje džamije, postavljeni novi hrastovi prozori, zamijenjen oštećeni kamen novim kamenom oko prozora džamije, postavljeni demiri na prozorima, isfugirani vanjski zidovi džamije i kameni zid oko harema džamije, ofarbani zaštitinim sredstvima potkov i sofe, postavljana nova ulazna vrata na džamiju i nova prostirka. 

 

 2011. - Zvaršeni kaligrafski radovi i oslikavanje ornamentike na unutrašnjim zidovima džamije i vanjskom ulaznom zidu džamije.  

Priključeno grijanje džamije na novi sistem iz privremenog sjedišta Medžlisa.

Započeli i dijelom izvedeni radovi na rekonstrukciji šadrvana u haremu džamije.

 

2012. – Završena izgradnja šadrvana u haremu Čarši džamije po projektu Zavoda a sredstvima vakifa porodice Šišić Seida. 

 

2015. Ofarbana sofa i stolarija na džamiji. Kupljen i upisan na vakuf ranije oduzeti poslovni prostor - ćefanak i podrum u haremu Čarši-džamije. 

 

2016. - Po osnovu Urgenicije Zavoda za zaštitu spomenika F BiH postavljena zaštitna ograda oko munare džamije. 

  Izvršeno farbanje ograde na sofama, potkova džamije i postavljanje zaštitnog lima na sofama.

  Pribavljena saglasnost Zavoda, izrađena dokumentacija, potpisan Ugovor o izvođenju radova i 26. 11. 2016. godine započeli radovi na izgradnji abdesthane i mokrog čvora u podrumu (prošle godine kupljenog u vakuf)  ćefenka u haremu Čarši-džamije. 

2017. - Završeni  svi radovi na izgradnji abdesthane i mokrog čvora u podrumu ćefenka u haremu Čarši-džamije i sve u funkciji.

Rušenje munare - jak vjetar u noći od ponedjeljka na utorak (11. na 12. decembra 2017. – oko 1,00 sat) srušio munaru Gazi Ferhad-begove (Čarši) džamije, koja je u padu oštetila džamiju i ćefenak Izudina Berberovića. Radovi na sanaciji i zaštiti džamije od daljnjeg propadanja izvedeni tako da nije bilo naknadne štete, a džamija već u petak 15.12. 2017. stavljana u funkciju

2018.:Istražni radovi na munari Čarši-džamije – U okviru priprema za restauraciju Gazi Ferhad-begove džamije i munare u ponedjeljak 15. 01. 2018. godine EARH d.o.o Tuzla (inžinjering, projektni managent, tehničke djelatnosti) izvršio istražne radove i sačinio Geotehnički pojekat o inžinjerijsko-geološkim i geomehaničkim ispitivanjima tla za obnovu munare Ferhad-begove džamije u Tešnju, a u ponedjeljak, 22.01.2018. godine ovlašteni predstavnici Građevinskog Fakulteta u Sarajevu i Zavoda za zaštitu spomenika F BiH izvršili istražne radove na temelju, ćupu munare i Ferhadbegovoj-džamiji na osnovu kojih će se izraditi mišljenje o uzrocima rušenja munare i projekat restauracije munare i krova džamije kao dio pripremnih radova za izradu konačnog projekta preostalog dijela restauracije ove džamije i munare.

Projekat restauracije Čarši džamije i munare, kao i rekonstrukcije objekata Kahva i ćefenka u haremu Čarši-džamije

Dovom i kurbanom započela realizacija projekta  -  18.09.2018.godine (08.01.1440.h.g.) u haremu Čarši-džamije Tešanj proučena je dova i prinesen kurban za početak radova na projektu – I faza rekonstrukcija objekata Kahva i ćefenka u haremu Čarši-džamije.

Kupljen u vakuf Čarši džamije i drugi ćefenak i podrum u haremu Čarši džamije od Berberović Izudina i Jažić Enise.

2019. Svečanost u povodu završetka prve faze rekonstrukcije i restauracije vakufskog kompleksa u Tešnju.

U povodu 460 godina od potpisivanja vakufname Gazi Ferhad-bega (10.12.1559.) i općinske manifestacije “Dani grada Tešnja 2019.” Medžlis IZ-e Tešanj je u utorak, 10.12.2019.godine  organizirao svečanost u povodu završetka prve faze rekonstrukcije i restauracije vakufskog kompleksa u Tešnju u kojoj je izvršena rekonstrukcija vakufskog objekta “Kahva”.  Svečanost je organizirana na visokom nivou i uz prisustvo najviših predstavnika Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Njegovom eminencijom reisu-l-ulemom dr. Husein ef. Kavazovićem.

2019/20. -  Pribavljena kompletna dokumentacija za restauraciju džamije i munare:

- Glavni projekat od strane studija URBING d.o.o. Sarajevo – mart 2019.,

- Prijekat konstrukcije od strane ProKonsing d.o.o Mostar – septembar 2019.

- Elaborat  o geotehničkom istraživanju  i ispitivanju temeljnog tla za obnovu munare firme Institut za građevinske materijale i Geotehniku Tuzla iz decembra 2019. sa revizijom ovog eleborata i ovjerom izvršene kontrole projekta od strane Rudarskog instituta Tuzla od 09.01.2020.

-Projekat Zaštite od požara i zaštite na radu od firme „ZEP-ING“ d.o.o Tuzla  od 30.01.2020.

- Stručna ocjena o primjeni propisa, standarda i drugih normativa zaštite od požara i i zaštite na radu u tehničkoj dokumentaciji od 31.01.2020.

- Detaljan plan upravljanja građevinskim otpadom studija URBING d.o.o Sarajevo iz juna 2020.

- Potvrda da je projekat usklađen sa odredbama Zakona o Zaštiti od požara firme  „PROVING“ d.o.o Sarajevo, 25.06.2020. i Potvrda da je projekat usklađen sa odredbama Zakona o Zaštiti na radu firme  „PROVING“ d.o.o Sarajevo od 25.06.2020.

- Završni izvještaj o reviziji Izvedbenog projketa rekonstrukcije džamije od strane firme Habitat d.o.o Mostar od oktobra 2020.

- Stručno mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika Federalnig ministarstva kulture i sporta od 21.11.2020. 

- Rješenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja br: UPI/03-1-2-34/20 od 29.12.2020. kojim se odobrava građenja za izvođenje radova na rekonstrukciji munare i krova džamije.