DŽEMAT ORAŠ PLANJE

Džematski odbor: 

Imam - Muris ef. Mahalbašić prof. 

Predsjednik - Adem Mahalbašić, Mirsad Ćorić, Nazif Ćorić, Hamdija Ćorić, Alija Unkić i Ibrahim Hatkić. 

HIstorijat - Prva džamija u džematu je izgrađena 1935.g. U ovom džematu su službovali slijedeći imami: ef. Ćorić, Adem ef. Mahalbašić, Mahmut ef. Roša, Ferhad ef. Fetić, Mustafa ef. Balić, Ibrahim ef. Mahalbašić i Suljo ef. Djedović - aktuelni imam.

Mujezini - poznati su:  Himzo Hatkić, Himzo Sarajlić i sadašnji mujezin Alija Mahalbašić.

Mektebska nastava -   se odvija na dva mjesta i to u džamiji i mesdžidu Huskići. Trenutno u mektebu im a upisanih 115 polaznika, od kojih u Kur'anu uči 61.

Mukabela - se uču i džamiji svake godina, a pored imama je uče Mehmed Ćorić i Alija Unkić,  a kad nisu u školi i pojedini polaznici mektebske nastave.

Predsjednici dž.o. -  ili mutevelije u džematu su bili:

Mumin Mahalbašić, Meho Mahalbašić, Avdo Kamenica, Sejdo Mahalbašić, Bećir Hatkić i sadašnji Adem Mahalbašić.

Hadžije: Mumin Mahalbašić, Redžo Hadžić, Mujo Mahalbašić, Alija Mahalbašić, Mustafa Huskić, Osman Ćorić, Salko Ćorić, Halima Hadžić, Meho Đulić, Bajro Đulić, Sinan Đulić, Meho Ćorić, Adem Mahalbašić, Ibrahim Mahalbašić, Bećir Hatkić, Avdo Kamenica, Bajro Hadžić, Habiba Huskić, Ramo i Ema Ćorić, Ramo i Munira Mahalbašić, Nazif i Hajrija Ćorić, Alija Unkić, Meho Huskić, Alija Kadušić, Mujo Hadžić, Habib Mahalbašić, Osman Džihić i Suljo ef. Djedović.

Šerijatska vjenčanja  - u 2008.godini bilo 4, a u zadnjih 7 godina 49 šerijatskih vjenčanja.

Akika-   u 2008. godini 5 akika.

Polaznici mektebske nastave koji su završili medresu iza 1995..g. su:

Enes Mujčinović završio GHM i student je IPF, Muris Mahalbašić završio GHM i AL-Azhar, Muhamed Džihić završio GHM, Adis Mahalbašić završio GHM , Hidajeta Ćorić završila "Behram-b egovu" medresu u Tuzli.

Osobenosti džemata - U džematu se svake godine obilježava 18. okotobar kao lokalni "Dan šehida" , jer je 18.10.1992. godine u bici na Kicelju i Vrtačama.