DŽEMAT ŠIJE

  • rasid orlovic
  • 16.03.2013
  • Komentara: 0
  • Šije,

Šije

IMAM Ševal  Delić

PREDSJEDNIK hadži Jusuf Rakmin

ČLANOVI:  Fadil Balić, Mehmedalija Buljubašić, Muhamed Alkaz, Muhamed Kruško i Mirsad Hajrić.  

Nastanak džemata Šije

Do 1892. godine Šije su pripadale džematu Lepenica kao i sela: Mravići, Matuzići, Kraševo, Alibegovci, Ljetinić, Medakovo i Novo Selo. Tada je samo Lepenica imala džamiju,  a ostala navedena sela imala su mesdžide. U njima se klanjala teravih namaz, učila djeca i drugi vjerski obredi osim džume i bajram namaza.

Kako su se sela razvijala tako su se i izdvajala iz džemata Lepenice. Danas na području tog džemata Lepenica ima 13 džamija i pet mesdžida. Tadašnji džemat Lepenica imao je i vjerski matični ured kojeg je vodio vjerski matičar i služio je za sva ova sela.

U to vrijeme u Šijama bio je mesdžid koji je sagrađen na parceli Bošnjakovača. U ovom mesdžidu imamsku dužnost obavljao je Ibrahimović Alija zvani Alihodža.

Šije se odvajaju od džemata Lepenice 1892. godine. Izabran je džematski odbor, a mutevelija je bio Hasanić Osme Ahmet. Prva džamija trebala se graditi na mjestu gdje je bio prvi mesdžid, međutim tada je parcelu „Potkonjica“ uvakufila Ibrahimović r. Hasanić Fatima, pa su džematlije odlučile da na toj parceli sagrade prvu džamiju. Na ovoj parceli sagrađene su i druge dvije džamije pa i današnja džamija kao i imamski stan.

Prva džamija sagrađena je 1892. godine i mekteb uz džamiju. Ovaj mekteb služio je svojoj svrsi od 1892. do 1946. godine. U ovom mektebu formirana je osnovna škola 1912. godine i to je bila prva škola u Šijama.

Prva džamija trajala je od 1892 – 1927. godine. Zbog povećanja broja stanovništva ukazala se potreba  za većom džamijom. Na istim temeljima 1927. godine sagrađena je druga džamija i njeno trajanje je bilo do 1964. godine.Mekteb koji je bio uz džamiju, sagrađen je bio od drvene građe , brzo je propao pa 1946. godine sagrađen novi koji je bio širi i sa boljim uslovima za izvođenje mektebske nastave. Na žalost vijek trajanja ovog mekteba je bio 10. godina. Kako su se Šije razvijale ekonomski, privredno, broj stanovnika se sve više povećavao, ukazala se potreba  za većim prostorom u džamiji i mektebu.

Zato su 1963. godine džematlije Šija pristupile gradnji nove džamije sa kamenom munarom

Prvo su sagradili munaru 1963. godine, a 1964. godine sagradiše i novu džamiju. Svečano otvorenje ove džamije bilo je 20. avgusta 1965. godine a bio je petak.Kod džamije sagrađen je i novi mekteb koji je od 1966 – 2004. godine služio za izvođenje mektebske nastave.

Na istoj parceli na kojoj je sagrađena džamija 1966. godine sagrađen je imamski satan. Adaptacija ovog imamskog stana izvršena je 1995. godine. Međutim pošto je kuća bila mala i veoma trošna , 1997. godine sagrađena je nova kuća za 6 mjeseci i bila je useljiva.

2. Mesdžidi u Šijama

Naseljavanjem stanovništva na prostor Donjeg Polja ukazala se potreba za vjerskim objektom.

1986. godine na parceli zvana „Bara“ koju je uvakufio Hasanić Ibre Suljo sagrađen je mesdžid čiji je vijek trajanja bio 16. godina. U ovom mesdžidu izvođena je mektebska nastava, dvije noći jacija namaz, taravih namaz, džuma i bajram namaz. Džumu i bajram namaz  klanjao je Jakub ef. Jupić iz Potočani- Ševarlija.

1991. godine na prostoru Gornjeg Polja na parceli koju je uvakufio h. Alija Hafizović zakopani su temelji za izgradnju mesdžida, a sagrađen je iza agresije na BiH.

U palanci Bajrići takođe je izgrađen mekteb čije je otvorenje bilo 22.10. 2000. godine čijem otvorenju je prisustvovao Zenički Muftija mr. Ejub ef. Dautović sa glavnim imamima ovog muftiluka. Mesdžid je otvorio Šemsudin Mehmedović.

3. Imami u džematu Šije

Od 1892. godine do 2008. godine  u džemat Šije službovali su sljedeći imami:

Ibrahimović Alija – Alihodža

Bajrić  Husein

Sejdinović  Salih

Balić  Mustafa

Sejdinović  Muhamed – Mušo

Mahalbašić  Ibrahim

Ramić  Ramadan

Zlatić  Kasim

Halilović  Fadil

Ćeman  Fuad

Dalić  Ševal

4. Mujezini u džematu Šije

  U ovom džematu posebno se pridavala važnost da džemat ima stalnog mujezina.Ovaj džemat je imao sljedeće mujezine:

Balić  Mustafa – hodža

Muslija  Redžo

Meškić  Muhamed

Balić   Samil

Hafizović  Mehmed

Sadiković  Kasim

5. Mutevelije džemata Šije

Od 1892. godine do danas mutevelije džemata Šije bili su:

Hasanić  Osme  Ahmet

Kruško Suljaga – Suljo

Hafizović  Osman

Alić  Smajl

Hafizović  Osman

Balić  Samil

Alić  Osman – Osmo

Rakman  Omer

Balić h. Mustafa – Musto

Bajrić  Salih –sadašnji mutevelija

6.Blagajnici u džematu Šije

Omić  Salke Huso

Balić  Mustafe  Samil

Omić  Salke  Avdo

Buljubašić  Salke  Hasan

Balić  Fadila h. Meho

Balić  Mehe  Fadil – sadašnji blagajnik

Mula  hodže  u  Šijama

U ovom džematu bili su i zvane mulahodže. Oni su klanjali teravih namaz i učili djecu, a bili su:

Ibrahimović  Osman

Muminović  Sejdo

Muslija  Redžo

Ibrahimović  Osman je klanjao teravih namaz i učio djecu u Kosovi. Muminović  Sejdo u Ševarlijama, a Muslija Redžo je bio stalni mujezin u džematu  Šije.

8.  Svršenici i učenici medresa iz Šija

Ibrahimović  Osmana Alija zvani Himzo

Sejdinović  Muhameda  Selim

Hafizović  Ibrahima  Mehmedalija

Balić Fadila  Mustafa

Halilović  Hasana  Zejner

Kruško  Sakiba  Nihad

Rahman  Muhameda  Alija

Balić  Ediba  Suad

Buljubašić Alije  Mirela, ona je prva učenica koja je završila medresu iz Šija.

Delić  Ševala  Fehima

Bajrić  Alije  Samedin

Bajrić  Mustafe  Ahmed

Bajrić  Mevludina  Albinka i

Jupić  Bajre  Vedad

9.Učenici koji su pohađali medrese za vrijeme Kraljevine Jugoslavije

Balić Sulje Halid – Gračanica

Muslija  Adema  Smajl – Banja Luka

Halilović  Osmana  Osman – Banja luka

Alić  smajla  Mahmut – Banja Luka

Hafizović  Alije  Husein – Tešanj

Kurtić  Rame  Muharem – Tešanj

Muslija  Hasana  Alija – Tešanj

Skula  Hasana  Muhamed - Tešanj

Muslija  Muje  Mustafa – Tešanj

Sejdinović Selima  Emin – Tešanj

Trepčić  Sulje  Osman – Tešanj

Halilović  Huseina  Salih – Tešanj

Kruško Hilme  Hamza – Tešanj

Sadiković  Mehe Ibrahim –Tešanj

Najpoznatiji vakif ovog džemata je Ibrahimović Fatima koja je uvakufila parcelu na kojoj se nalazi današnja džamija a parcela obuhvata površinu od 4, 5 duluma zemlje.

U Šijama su se ljudi kopali po raznim parcelama, obično na svojim imanjima pa danas u Šijama imamo 45 porodičnih grebalja. Početkom osamdesetih polahko se uvodilo ured pa danas u Šijama imamo dva džematska mezarja Buljubašići i Meškići koji se u ovim danima uređuju postavljanjem nove ograde i aktivnost oko uređenja šehidskih mezaristana na ovim mjestima.

10. Džematlije koje su obavile hadž

Zilkić  Hasan

Halilović  Salko

Balić  Suljo

Omić  Salko

Rkman  Ibro

Balić  Samil

Balić  Muhamed

Hafizović  Alija

Hafizović Osman

Halilović Š. Suljo

Hasanić Osmana Osmo

Hasanić  Ahmet

Halilović  Husein

Muslija  Husein

Sejdinović  Muhamed

Sejdinović  Ahmet

Muslija  Huse  Husein

Muslija  Redžo

Alić  Smajl

Sejdinović  Osman

Alić  Ahmet

Balić  Mustafa

Hafizović  Husein

Rakman  Jusuf

Zilkić  Salko

Hafizović  Fatima

Kruško  Huseina  Hamza

Balić  Meho

Hafizović  Ibrahim

Halilović  Salih

Ibrahimović Ramiz

Ibrahimović  Zejna

Buljubašić Muhamed

Alić  Adila

Omić  Ismet

Rakman  Osman

Trepčić  Osman

Škiljo  Izudin

Sadiković  Adem

Hasanić  Suljo

Hasanić  Mujo

Sadiković  Jasmin

Hafizović  Avdo

Halilović  Zejner

Halilović  Ajša

Sejdinović  Ramiza

Delić  Ševal

Džemat Šije je podijeljen na dva džemata 1996. godine, i od tada u ovom džematu koji broji oko 450 članova, izgrađena je nova džamija čije je otvorenje bilo 04.09.2009. godine, zatim mekteb u palanci Bajrići koji je otvoren 2000. godine i izgrađen novi imamski stan 1996. godine. Broj punktova je džamija i mekteb Bajrići gdje u 2007/2008. mektebskoj godini upisano 186 polaznika. U Kur' anu je učilo 55 učenika koji su te godine i učinili hatmu. Mukabela se uči u džamiji godinama i to tradicionalno u ikindijsko vrijeme. Prije su učili imam i nekoliko džematlija, a sada uz imama uče i učenici medresa. Godišnje se obavio 5 – 10 šerijatskih vjenčanja. U tradiciji ovog džemata je godišnji mevlud, od otvorenja džamije obično to bude na dan otvorenja džamije i drugi mevlud za 27 noć u mjesecu redžebu (Lejletul Miradž) gdje se sastanu svršenici i učenici medresa iz ovog džemata.

                                                                                    Imam džemata Šije

                                                                                        Delić   Ševal