Tragom jubileja, 110 godina od provođenja prvih izbora u IZ-i i konstituisanja autonomonog Kotarskog vakufsko-merifskog povjerenstva Tešanj 31.07.1909.

Ove godine (2019.) navršava se 110 godina od provođenja prvih izbora u Islamskoj  zajednici u Bosni i Hercegovini i konstituisanja njenih autonomnih organa.

Kako za područje kotara Tešanj nismo o ovoj temi pronašli pisanih tragova ovom prilikom nekoliko najvažnijih podataka.

Pod velikimpritiskom pokreta zavjersku autonomiju Bosn iCarFranjoJ osip  15. aprila 1909.g., sankcioniše Štatut za autonomnu upravu islamskih vjerskihvakufsko-mearifskih poslova Bosni Hercegovini ( u daljnejm tekstu Štatut), koji se obnarodanjuje Narodnim novinama stupa na snagu 01.05.1909.

Stupanjem na snagu Štatuta  valjalo je sve akte i organe Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ustrojiti prema njegovim odredbama.

Za područje kotara, pa prema tome i kotara Tešanj, jedan od prvih zadataka sadržan je u  paragrafu 179. Štatuta «Provođenje ovog štatuta u pojedinim kotarima povjerava se ondje postojećim kotarskim vakufskim povjerenstvima, kojima treba još dodati dva najveća islamska porezovnika, dva alima i dva muhtara kotarskog mjesta. … »

Slijedom navedenog u Tešnju je već 9. maja 1909.godine izvršena ova dopuna: «Predmet jest izbor 6. torice članova, za popunjenje sadanjeg kotarskog vakufskog povjerenstva u smislu paragrafa 179. štatuta islam.vjer. i vakuf. merifske autonomije (...)  sazvana je ilmijja u 1 sahat alaturka  koji  u tajnom glasanju izabraše iz svoje sredine: 1. Sulejman ef. Ajanovića sa 8 glasova 2. Šerif ef. Mulahasića sa 5 glasova.(…) 25 njavećih islamskih porezovnika pristupaju u tri sahata te aklamacijom biraju Hadži Suljagu Eminagića i Hadži Hamzagu Mešića (...)  i  u 7 sati poslije podne alaturka (...) pozvani muhtari pristupaju te aklamacijom biraju između sebe Jusu Bejtića i Ahmedagu Bukvića».   

Dakle, ovo dopunjeno kotarsko povejrenstvo, na čelu sa predsjednikom šerijatskim sudijom  Bukvicom,  je imalo zadatak pripremiti i provesti prve samostalne izbore za izbor organa džemata i Kotarskog vakufsko-merifskog povjerenstva u Tešnju, a sve shodno odredbama navedenog Štatuta i uputstava (okružnica) viših organa IZ-e, te «Kalendara za izbore vakufsko-merifskih organa u Bosni i Hercegovini» kojim su precizirani rokovi i radnje u vezi sa izborima na svim nivoima.

  Shodno navedenom, Kotarasko povjerenstvo u Tešnju je 18. 06. 1909. godine održalo sjednicu na kojoj su ustanovljeni džemati, određeni povjerenici za izbore džematskih medžlisa, određena mjesta za provođenje ovih izbora i postavljanje biračkih spiskova te utvrđen datum i vrijeme provođenja izbora.

  Ovim je ustanovljen 31. džemat u kojima je trebalo provesti izbore za članove džematskih medžlisa i zastupnike u Skupštinu KVMP Tešanj.

Ovi izbori su provedeni 2. jula (petak), a tamo gdje je jedan povjerenik bio određen na dva džemata u drugom džematu 3. jula. Po provedenim izborima povjerenici su dostavili izvještaje Kotarskom vakufskom povjerenstvu koje ih je razmatralo na sjednici održanoj dana 9. jula 1909. godine i konstatovalo da u svim džematima nisu provedeni izbori ili je u nekim bilo pogrešnih radnji zbog čega su ponovo provedeni izbori u džematima: Šije, Pribinić i Teslić,  – 16. jula 1909.g. (petak).   

Kada su svi izbori u džematima uredno provedeni, konstituisani džematski medžlisi sa džematbašama (muhtarima) na čelu,  i izabrani zastupnici u Skupštinu KVMP (73) verificirani, sazvana je i održana izborna sjednica Skupštine KVMP Tešanj 31. jula 1909. godine  kojom je  predsjedavao šerijatski sudija Bukvica, koji je konstatovao da istoj prisustvuje potreben broj zastupnika i za perovođu predložio Emin ef. Brku, a za ovjerivače zapisnika Smailbega Ferizbegovića i Hasanbega Eminagića što je i prihvaćeno.  Odmah na početku Emin ef. Brka je predložio da se izbor vrši aklamacijom što je takođe prihvaćeno i izabrano 6 članova i 3 zamjenika u Kotarsko vakufsko-merifsko povjerenstvo i to za članove: 1. Smailbeg Ferizbegović,  2. Hakibeg Kapetanović,  3. Hasanaga Turalić,  4. Derviš ef. Smailbegović, 5. Hadži Suleimanbeg Eminagić i 6. Emin ef. Brka, a za zamjenike: 1. Eminbeg Kapetanović,  2. Alibeg Kapetanović i 3. hadži Suleiman ef. Ajanović. 

Odmah iza toga izabrani članovi  povjerenstva se sastaju i izabiru za predsjednika  Smailbega Ferizbegovića, a za zamjenika Hadži Suleimanbega Eminagića.

 Za više informacija pogledaj rad našeg sekretara u PDF formatu klikom na zelenu strelicu iznad.